Laserfiche WebLink
<br /> <br />CITY OF WINTER SPRINGS, FLORIDA <br /> <br /> <br /> <br /> <br />CITY COMMISSION <br /> <br /> <br />AGENDA <br /> <br /> <br />ÎÛÙËÔßÎ ÓÛÛÌ×ÒÙ <br /> <br />ÓÑÒÜßÇô ÚÛÞÎËßÎÇ îêô îðïè ó ëæïë ÐòÓò <br /> <br /> <br />CITY HALL - COMMISSION CHAMBERS <br /> <br />1126 EAST STATE ROAD 434, WINTER SPRINGS, FLORIDA <br /> <br /> <br /> <br />Mayor Charles Lacey <br /> <br />Deputy Mayor Cade Resnick - Seat Four <br /> <br />Commissioner Jean Hovey - Seat One <br /> <br />Commissioner Kevin Cannon - Seat Two <br /> <br />Commissioner Geoff Kendrick - Seat Five <br /> <br /> <br /> <br /> <br />Scan with your smart device to view electronically <br /> <br />PLEASE SILENCE ELECTRONIC DEVICES DURING THE MEETING <br /> <br /> <br /> <br /> <br />